Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw financieel adviseur? Neem contact op met uw adviseur en maak afspraken om uw klacht te verhelpen. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Credivance via een e-mail of brief en vermeldt uw adresgegevens en contractnummer.

Heeft u een klacht over Credivance? Wij vinden het vervelend dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Samen met u zoeken wij naar een goede en verantwoorde oplossing. Daarom helpen we u met het indienen van uw klacht. En gebruiken wij uw klacht om van te leren. Hier leest u hoe u een klacht indient en wat u kunt verwachten.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw klacht per e-mail of per post bij ons indienen. Zodra uw klacht bij ons binnenkomt start de klachtenprocedure:

1) U ontvangt uiterlijk één week nadat uw klacht bij ons binnen is een ontvangstbevestiging. Daarin leest u hoe wij de klacht afhandelen.
2) Wij nemen uw klacht in behandeling.
3) Uiterlijk vier weken nadat wij de ontvangstbevestiging hebben gestuurd, ontvangt u van ons een schriftelijke reactie.
4) Wij bewaren de gegevens van de klacht minimaal één jaar nadat de klacht is afgehandeld.

Waar dient u uw klacht in?
U kunt uw klacht per e-mail sturen naar klachtenregistratie@alfam.nl. Vermeld bij het indienen van een klacht altijd uw contractnummer. U kunt uw klacht ook per post sturen naar Credivance, t.a.v. Klantenservice, Antwoordnummer 2045, 3970 VD BUNNIK.

Bent u niet tevreden over de uitkomst van de klacht?
1) U kunt uw klacht binnen 3 maanden indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, www.kifid.nl.
2) U kunt uw klacht direct voorleggen aan de civiele rechter. U doorloopt dan niet eerst het traject van geschillenbeslechting.
* Uw klacht bij het Kifid of de civiele rechter zal namens Credivance worden afgehandeld door Klachtenmanagement van ABN AMRO. Credivance, onderdeel van ALFAM, is een 100% dochter van ABN AMRO.

Uw klacht indienen bij het Kifid
Het Kifid neemt klachten en geschillen tussen u en financiële dienstverleners in behandeling. Geschillen en/of klachten die Kifid niet in behandeling neemt zijn:

– geschillen en/of klachten waarvoor een andere geschillencommissie bestaat;
– geschillen en/of klachten die al aan de rechter zijn voorgelegd.

Heeft u een klacht over de registratie bij Bureau Krediet Registratie (BKR)?
Heeft u bij ons een klacht ingediend over de registratie bij het BKR en bent u niet tevreden over de uitkomst van uw klacht? Dan kunt u uw klacht alsnog indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie, per 1 oktober 2021 is dit de Geschillencommissie van Kifid. Kijk voor de werkwijze en contactgegevens op www.Kifid.nl.

Vragen?
Heeft u vragen over deze klachtenregeling? Dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van Klantenservice: (030) 659 66 00. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.