Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze organisatie en onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. Daarbij horen de volgende zes doelen:

 • Overeenkomst.Om overeenkomsten met u te kunnen aangaan en uitvoeren.
 • Onderzoek. Wij onderzoeken mogelijke trends, problemen of oorzaken van fouten en van risico’s. Bijvoorbeeld om te controleren of nieuwe regels goed worden nageleefd. Zo kunnen wij klachten en schade voorkomen. Ook kunnen wij zo op tijd ingrijpen of waarschuwen als u bijvoorbeeld uw schulden niet meer kunt terugbetalen.
 • Betere of nieuwe producten en diensten. Passen onze producten nog wel bij uw wensen en verwachtingen? Om dit te kunnen onderzoeken, gebruiken wij uw persoonsgegevens. Wij doen onderzoek naar trends en gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te analyseren en verder te ontwikkelen.
 • Marketing. Als u aanbiedingen en nieuwsberichten van ons ontvangt, passen deze bij u. Daardoor ontvangt u zo weinig mogelijk reclame over producten die u al heeft of die u waarschijnlijk niet wilt hebben. Wij gebruiken daarbij persoonsgegevens die wij van u hebben gekregen. Bijvoorbeeld omdat u ooit informatie heeft aangevraagd of omdat u al klant bent bij ons. Wij kunnen ook gebruikmaken van persoonsgegevens die wij van anderen hebben gekregen.
 • Veiligheid en integriteit van ons als financieel dienstverlener en van onze sector. Wij zijn verplicht om de veiligheid en de integriteit van de financiële sector te bewaken. Daarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken om (pogingen tot) strafbare of laakbare gedragingen te bestrijden of te voorkomen. Bijvoorbeeld bij fraude of terrorisme. Zo kunnen we onze veiligheid en integriteit én die van de financiële sector, onze medewerkers en u als klant waarborgen. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor waarschuwingssystemen.
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke verplichtingen. Wij dragen bij aan het bestrijden van financiering van terrorisme, witwassen en fraude. Bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijke frauduleuze transacties te herkennen, te stoppen, en zo nodig bij u te verifiëren. Ook vragen overheidsinstanties gegevens bij ons op als zij problemen of strafbare feiten willen onderzoeken. Wij controleren dan wel of daarvoor een goede reden is. Daarnaast moeten we als financieel dienstverlener aan veel regels voldoen. Het gaat niet om Europese of Nederlandse regels, maar soms ook om wetten uit andere landen. Hiervoor moeten wij dus ook persoonsgegevens vastleggen, bewaren en soms aan bevoegde instanties geven.

Heeft u geen overeenkomst afgesloten met ons? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet om een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Wij kunnen uw persoonsgegevens wel gebruiken voor andere doeleneinden, bijvoorbeeld voor fraudedetectie. Wij toetsen altijd eerst of het gebruik voor andere doeleneinden is toegestaan.

Andere doelen

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doelen dan waarvoor u de persoonsgegevens aan ons heeft gegeven. Het nieuwe doel moet dan passen bij het doel waarvoor u de persoonsgegevens in eerste instantie aan ons had gegeven. Dat heet in de wet ‘verenigbaar gebruik van gegevens’. De wet zegt niet precies wanneer dat het geval is, maar geeft wel aanwijzingen:

 • Is er een duidelijk verband met het doel waarvoor u de persoonsgegevens eerder gaf? Past het nieuwe doel daarbij?
 • Hoe hebben wij de persoonsgegevens ooit ontvangen? Van uzelf of op een andere manier?
 • Om wat voor soort persoonsgegevens gaat het precies? Zijn ze gevoelig of minder gevoelig?
 • Wat zijn de gevolgen voor u? Is dat in uw voordeel, uw nadeel of maakt het niet uit?
 • Wat kunnen wij doen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen? (Zoals het anoniem maken of versleutelen ervan).

Onze groep en uw persoonsgegevens

Wij mogen uw persoonsgegevens binnen de ABN AMRO Groep (inclusief haar directe en indirecte dochtermaatschappijen en branches en andere entiteiten) delen voor bepaalde doelen. Zoals:

 • voor interne administratieve doelen;
 • om de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • wanneer de wet zegt dat het moet;
 • om te voldoen aan onze zorgplicht.

Verplichte gegevens

Om een overeenkomst met u te kunnen afsluiten, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Wilt u die niet geven, terwijl in de wet staat dat dat wel moet? Of omdat ze noodzakelijk zijn voor de overeenkomst? Dan kunnen wij helaas geen overeenkomst met u aangaan.

Wilt u dat wij uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen? Dat is helaas niet mogelijk voor alle persoonsgegevens. Zo zijn er gegevens die we moeten bewaren volgens de wet. Ook kunnen we persoonsgegevens nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren die u met ons heeft. Een andere mogelijke reden is dat we als financieel dienstverlener een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.

Camerabeelden, telefoongesprekken en (video)chats

Als u ons kantoor bezoekt, kunnen wij camera-opnames van u maken. Dit doen wij voor de veiligheid. In sommige gevallen hebben we telefonisch contact met u. Misschien is het in de toekomst mogelijk om via (video)chat contact met ons op te nemen. De telefoongesprekken, en de eventuele (video)chatgesprekken kunnen wij opnemen. Dit doen wij om:

 • onze dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld door onze medewerkers te coachen of te beoordelen);
 • aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • bewijs te kunnen leveren;
 • fraude te voorkomen.

Wij gaan zorgvuldig om met zulke beeld- en geluidsopnamen. Ze vallen onder dezelfde regels als andere persoonsgegevens. U heeft hierbij bepaalde rechten, zoals het recht op inzage.